znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

*****************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

* kuchařka/

   vedoucí

   kuchařka

* asistent pedagoga

* sociální asistent

Více informací zde.

Volitelné předměty pro školní roky

 

Čtení a psaní

 

- zdokonalování techniky čtení a psaní

- plynulé čtení s porozuměním, hlasité i tiché čtení přiměřeně náročných textů

- vedení k výstižnému formulování myšlenek a prožitků

- zvyšování estetické i obsahové úrovně písemného projevu

Konverzace v cizím jazyce

- poskytuje jazykový základ pro komunikaci v rámci Evropy i světa

- snižuje jazykové bariéry

- poznávání života lidí, kulturních tradic

- prohloubení mezinárodnho porozumění

Informatika

- chápání a správné používání pojmů z oblasti hardware a software

- praktické zvládnutí práce s grafikou, textem, tabulkami

- vyhledávání informací na Internetu a tvorba webových stránek

- používání elektronické pošty

Sportovní hry

- regenerace a konpenzace jednostranné zátěže při pobytu ve škole

- rozvoj pohybových dovedností a kultivace pohybu

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty

- zaměření především na hry a sportovní turnaje

Seminář z českého jazyka

- komplexní rozšiřování a prohlubování českého jazyka a literatury

- upevnění si základního učiva českého jazyka

- příprava žáků na přijímací zkoušky na střední školy

Seminář z matematiky

- užití matematiky v reálných situacích

- osvojení si pojmů a matematických postupů

- zajímavé a zábavné úlohy rozvíjející úsudek

- příprava žáků na přijímací zkoušky na střední školy

Sborový zpěv

- vnímání hudby jako důležité součásti života celé společnosti

- získávání orientace ve spektru písňové tvorby různých stylů a národů

- rozvoj žákovy celkové hudebnosti

Dramatická výchova

- pracuje se základními výrazovými prostředky divadelního sdělení

- rozvíjí psychosomatické, komunikační a herní dovednosti a schopnosti

 

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy