znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

*****************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

* učitel 1. stupně

* učitel 2. stupně

* sociální asistent

* školní psycholog

Více informací zde.

Naše škola

IČO 75006502, IZO 102416842, Redizo 600072959

č.ú. 862714349/0800

 Základní škola Habartov, Karla Čapka 119 je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Škola je umístěna v klidné části města v lesoparku v  sousedství sportovního areálu Baník, který také využívá. Do provozu byla uvedena v roce 1961 – 1. část a o rok později 2. část.

Škola má charakter pavilónové školní budovy. Areál tvoří tři pavilony a tělocvična. V prostorné tělocvičně jsou k dispozici šatny a kompletní sociální zázemí. Tělocvična slouží potřebám školy i veřejnosti. Žáci využívají hřiště TJ Baníku Habartov, které je v těsné blízkosti školy. Škola využívá nově vybudované hřiště s umělým povrchem, streetballové hřiště a venkovní sportoviště na stolní tenis.

Pavilon A slouží celému druhému stupni. V této budově sídlí vedení školy, jsou zde  odborné učebny a kabinety se sbírkami. Od školního roku 2015/2016 se v této budově nachází přípravný ročník se svým oddělením družiny.

(chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, výchova k občanství, výtvarná výchova,  matematika, fyzika, jazyky, tělesná výchova) včetně učebny výpočetní techniky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, školní knihovny a od školního roku 2012/2013 máme i moderně vybavenou tzv. "Oranžovou učebnu" pro výuku fyziky.

Pavilon B má 1. stupeň, jsou zde kabinety 1. stupně, hudební výchovy. V přízemí je školní dílna a učebna výpočetní techniky. V patře je učitelská knihovna.

Pavilon C má svou vlastní nově zrekonstruovanou kuchyň. Jídelna je prostorná a vkusně upravená. Zajišťuje stravování pro žáky školy i cizí strávníky. Ve stejném areálu s jídelnou se nachází dvě oddělení školní družiny.

Žáci jsou vyučováni podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠVP Škola pro všechny.

Škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici  školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují kabinety a  sbírky učebních pomůcek.

Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, učitelé vč. výchovného poradce (pro specifické poruchy a volbu povolání) a dvě vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý – od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s plnou kvalifikací i učitelé bez kvalifikace. Dále je zde učitelka a vychovatelka přípravného ročníku a asistentky pedagoga.

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou inovace ŠVP, psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou.

Kromě žáků z Habartova navštěvují školu i děti dojíždějící z okolních obcí. Ve škole se vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se SPU i žáků s jiným zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován.

    Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních hodinách, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola pravidelně pořádá Poslední zvonění, výstavy žákovských prací ve škole a na MÚ Habartov, Akademii školy.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 167 a§168, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy, 2 členové z řad rodičů a 2 zástupci zřizovatele.

V případě integrovaných žáků se specifickými postiženími škola spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem a Pedagogicko psychologickou poradnou.

V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje s Technickými službami města Habartov a s odbornými firmami.

V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Městskou knihovnou Habartov, s Městským kulturním střediskem a Základní uměleckou školou Habartov.

Dostatečný počet zájmových aktivit poskytuje Dům dětí a mládeže Habartov. Ve sportu je výrazná spolupráce s TJ Habartov. O dění ve škole informujeme prostřednictvím školního časopisu, webových stránek a regionálního tisku.

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy