znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

Nabízíme volné pracovní místo na pozici  asistent pedagoga. 

Informace na tel.čísle 352 692 547 nebo    736 753 755.

___________________

29.6. a 30.6. bude        ředitelské volno            z org. důvodů.

 

Přípravná třída přednostně pro děti s odkladem povinné školní docházky

Přípravné třídy základní školy se zřizují přednostně pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

Organizace výuky se liší od mateřské školy. Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Nejčastější dotazy k přípravné třídě:

Jaká je hlavní výhoda toho, že dám dítě do přípravné třídy?

Hlavní předností přípravné třídy je počet žáků, který umožňuje užší kontakt se základní školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí např. s odkladem zahájení povinné školní docházky jedinou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel.

Jaké děti se do přípravné třídy zařazují?

Hlavním smyslem je připravit přednostně dítě po odkladu školní docházky na vstup do první třídy. Jsou to děti se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu a s jiným znevýhodněním. Novelou školského zákona se mohou do přípravné třídy zařadit i děti v posledním roce předškolního vzdělávání (tj. nejen děti s odkladem školní docházky). Přípravná třída však nenahrazuje speciální vzdělávání pro děti se zdravotním postižením.

Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky?

Nepočítá.

Jsou děti v přípravné třídě klasifikovány?

Nejsou. Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

Co budou děti v přípravné třídě dělat?

Činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program upravený v duchu těchto zásad zaručí snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům.

Může moje dítě po přípravné třídě pokračovat ve vzdělávání na Vaší škole?

Samozřejmě. V této skutečnosti spatřujeme další podstatnou výhodu existence přípravné třídy; dítě se postupně seznamuje s novým prostředím, poznává nové kamarády, učitele, v pozdějším období plní společné úkoly se školáky, podílí se na školních akcích, takže nástup do 1. ročníku je mnohem jednoduší, neobjevují se adaptační potíže.

Jaký je počet dětí v přípravné třídě?

Nejmenší počet dětí vychází ze školského zákona, v praxi se pohybuje v rozmezí deset až patnáct.

Jak máme postupovat v případě, že chceme dítě přihlásit do přípravné třídy?

Svoji vůli přihlásit dítě do přípravné třídy projevíte tím, že si podáte žádost o přijetí. Ta je k vyzvednutí v kanceláři ředitele školy. Zde jsme připraveni pomoci Vám s potřebnými administrativními úkony. Další podmínkou je doporučující zpráva školského poradenského zařízení.

Byli jsme v poradně kvůli vyjádření ve věci odkladu školní docházky. Musíme s dítětem znovu do poradny kvůli výše zmíněné doporučující zprávě?

Doporučujeme kontaktovat poradnu za účelem dalšího postupu, každopádně lze předpokládat, že další účast dítěte při jednání s poradenským zařízením nebude nutná.

Kde je přípravná třída umístěna?

Přípravná třída a zároveň školní družina pro přípravnou třídu je umístěna samostatně ve druhém patře pavilonu A, což umožňuje v průběhu školního roku participaci dětí z přípravné třídy na běžném školním životě. Díky tomu je sledovaný efekt zřízení přípravné třídy (vyrovnání vývoje dětí) zvýrazněn a následný přechod do 1. ročníku zjednodušen.

V jakém termínu musím zažádat o zařazení do přípravné třídy?

O zařazení do přípravné třídy lze žádat v průběhu školního roku. Je třeba mít na zřeteli, že se k žádosti přikládá souhlasné stanovisko školského poradenského zařízení, se kterým je zapotřebí dojednat schůzku s dostatečným předstihem.

Jak dlouho bude moje dítě do přípravné třídy docházet?

Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě jenom do ní.

Jak dlouhá je dopolední výuka?

Samotná výuka končí v 11,40 hodin.

Musím si dítě po skončení dopolední výuky vyzvedávat?

Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu do 16,00 hodin. Ranní družina je dětem také k dispozici, v provozu je od 5,45 hodin.

Jaká je výše školného?

Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně - pokud dítě chodí na obědy.

                                    Hana Burkhardová, učitelka přípravné třídy

 

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy